Postadres: Bijlmerdreef 1092, 1103 JT Amsterdam

Copyright © 2010 - 2017 Stichting Noorani Islamic Research Institute.

  Info : 084 0036293

   Email : mail@noorani.eu

Aanmelden

Stadsdeelcommissie Zuidoost

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Hoofdlijnen bestuurlijk stelsel vanaf 2018


De instelling van de huidige bestuurscommissies vloeit voort uit het gemeenteraadsbesluit van 2013. De bestuurscommissies vervingen de stadsdeelraden en de stadsdeelbesturen, die in Amsterdam een aantal decennia hebben gefunctioneerd. De aanleiding voor de stelselverandering lag primair in de wijziging van de Gemeentewet. Door deze wijziging is het niet langer mogelijk stadsdeelbesturen met een breed pakket aan bevoegdheden en een ruime mate van zelfstandigheid te handhaven.


De intentie van dewetgever was ook om ervoor te zorgen dat stadsdelen geen zelfstandige bestuurslaag meer zouden zijn. In deze gegeven omstandigheden kozen college en raad ervoor het stelsel te herzien, maar niet geheel overboord te zetten, omdat zij de afstand tussen Amsterdammer en bestuur niet te groot wil laten zijn. De ambitie was, aldus het raadsbesluit, om de kennis en ervaring die Amsterdam in de achterliggende 32 jaar had opgebouwd, om te smeden tot een sterk en houdbaar bestuurlijk stelsel.


Het college stelt voor om het bestuurlijk stelsel vanaf 2018 per stadsdeel te laten bestaan uit:

  1. Door het college ingestelde territoriale bestuurscommissies bestaand uit een benoemd DB (conform artikel 83 Gemeentewet).
  2. Direct gekozen stadsdeelcommissie samengesteld per gebied (conform artikel 84 Gemeentewet).


Hiermee kiest het college nadrukkelijk voor een nieuw bestuurlijk stelsel. Een stelsel van verlengd bestuur met een duidelijke betrokkenheid van buurten. Een benoemd DB en een gekozen stadsdeelcommissie fungeren anders dan in de huidige situatie los van elkaar. Ze vervullen elk een deel van de rollen die nu bij bestuurscommissies zijn belegd. In onderstaande tabel is dit samengevat:

Rol benoemd DB

Rol stadsdeelcommissie

Verlengd bestuur

Vertegenwoordiger van het gebied

Uitvoerder stedelijk beleid

Adviseur DB en raadscommissie

Eventueel beleidsruimte op aantal terreinen

Advisering over gebiedscyclus kerntaak

Verbinder tussen burger en bestuur

Aanspreekpunt voor burgers

Eerste aanspreekpunt bestuur voor burgers

Oren en ogen van wat leeft in gebied/stadsdeel

Ambassadeur van het gebied

Burgerinitiatief faciliteren

Oren en ogen van wat leeft in gebied/stadsdeel

Zorgen dat mensen gehoord worden

Zorgen dat mensen gehoord worden


Ruimte creëren voor burgerinitiatiefStadsdeelcommissies

Het college vindt het van belang dat de belangen van de Amsterdammers op lokaal niveau goed behartigd worden en dat ook een benoemd DB voorzien blijft worden van adviezen en daarmee scherp gehouden wordt in zijn functioneren. Om dit te borgen wil het college per stadsdeel stadsdeelcommissie samenstellen.


De raad stelt per stadsdeel een stadsdeelcommissie in conform artikel 84 van de Gemeentewet.

  1. De stadsdeelcommissie bestaat uit vier leden per gebied, die als bewoner de belangen van hun eigen gebied behartigen. Amsterdam kent 22 gebieden. Per stadsdeel bestaat de stadsdeelcommissie, afhankelijk van het aantal gebieden per stadsdeel, uit 8 (Centrum), 12 (Noord, West, Zuid en Zuidoost) of 16 (Nieuw-West en Oost) leden.
  2. De leden worden via directe verkiezingen per gebied gekozen. De vertegenwoordigers van de verschillende gebieden vormen samen de stadsdeelcommissie van het stadsdeel.
  3. De verkiezingen vinden plaats volgens een personenstelstel. Bewoners van het gebied kunnen zich individueel of namens een groepering individueel verkiesbaar stellen. Wel dienen ze 10 handtekeningen te verzamelen om zo aan te tonen dat ze ook daadwerkelijk steun hebben van buurtgenoten en niet alleen zichzelf.
  4. Door gebiedsverkiezingen te organiseren zorg je voor de verbinding tussen het gebied en het bestuur.
  5. De leden krijgen een vergoeding die conform de wettelijke mogelijkheden gebaseerd is op een vergoeding per vergadering. De vergoeding wordt beperkt omdat het aantal verplichtingen ten opzichte van het huidige stelsel wordt beperkt. De vergoeding wordt gezet op € 350 per vergadering met een maximum van € 700 per maand. Het DB schrijft de vergaderingen uit.
  6. Daarnaast is er een ondersteuningsbudget om het functioneren van de commissie mogelijk te maken.


Rol stadsdeelcommissie

De stadsdeelcommissie heeft samengevat drie taken:


Verkiezingen stadsdeelcommissie gebaseerd op personenstelsel

De verkiezingen voor stadsdeelcommissie zijn op dezelfde dag als de gemeenteraadsverkiezingen. De stadsdeelcommissie zijn immers een onderdeel van het bestuurlijk stelsel van verlengd bestuur met betrokkenheid van buurten. Het is van belang dat in de communicatie richting kiezers vanaf het begin aan duidelijk is dat de verkiezingen gaan over het kiezen van mensen die namens de bewoners kunnen adviseren over wat goed is voor het gebied. En dat daarvoor juist lokale vertegenwoordigers nodig zijn. Maar ook dat deze verkiezingen dus nadrukkelijk een ander karakter hebben dan die voor de gemeenteraad.


U wilt meedoen?

Alle Amsterdammers van 18 jaar en ouder kunnen meedoen aan de verkiezingen op 21 maart 2018 en zich verkiesbaar stellen. Een bewoner die zich verkiesbaar stelt voor de stadsdeelcommissie hoeft geen lid te zijn van een politieke partij. Dit mag wel. Dit zijn de voorwaarden om mee te doen:


Bron: collegevoorstel_hoofdlijnen_bestuurlijk_stelsel_vanaf_2018Wil je ook invloed hebben op het lokale politiek via de stadsdeelcommissie zuidoost, meld je dan aan voor onze kandidatenlijsten, de voorlichtingsavond in december 2017 en het vervolg onze trainingsprogramma.

Gratis trainingsprogramma op Hbo niveau in februari 2018

voor onze kandidaten.

Avond 1. Training inleiding theorie 

Avond 2. Training basispraktijk: Vaardigheden die je nodig hebt als stadsdeelcommissielid


 

Avond 3. Training je eigen politieke profiel opstellenAvond 4: Training Adviesvaardigheden voor stadsdeelcommissieleden

 


Opleider: MBS Business School

Voor meer actuele informatie klik hierop.

Wij hebben 39 jaar werkervaring met gemeente Amsterdam als raadslid en topambtenaar!